STATUT

Partidul Democrației și Solidarității – DEMOS

Art.1. Denumirea, însemnul partidului şi semnul electoral.

1. Denumirea partidului este Partidul Democraţiei şi Solidarităţii – DEMOS, denumire prescurtată DEMOS.

2. Semnul electoral al partidului este textul denumirii prescurtate – DEMOS, scris cu litere de tipar, conform Anexei la Statut.

Art. 2. Sediul.

Sediul Partidului este în Municipiul Bucureşti, Strada Stelea Spătarul, nr.13, Sector 3, Bucureşti.

Art. 3. Cadrul legal.

1. Partidul Democraţiei şi Solidarităţii – DEMOS – este persoană juridică de drept public şi îşi desfaşoară activitatea pe întreg teritoriul naţional, în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei române privind organizarea şi funcţionarea partidelor şi cu prevederile prezentului statut.

Art. 4. Valorile organizaţiei: egalitate, echitate, libertate, solidaritate, sustenabilitate, integritate, participare, toleranță, dialog, bună guvernare, transparența, competență, non-violență.

Art. 5. Viziunea politică a organizaţiei.

1. Societate diversă, implicată, prosperă, liberă de constrângeri, ură și prejudecăți, capabilă să reziste abuzului de putere.

2. Politică justă și echitabilă, deschisă către toate grupurile şi toate categoriile sociale; cetăţeni conştienţi şi implicaţi în viaţa comunităţii şi politică la toate nivelurile; guvernare participativă, legitimă, competentă şi integră, deschisă catre societate.

3. O economie puternică, stabilă și sustenabilă, bazată pe cunoaştere şi inovaţie, în care statul menține echilibrul între competitivitate și nevoia de protecție a angajaților și a mediului.

4. Respectarea tuturor documentelor internaționale privitoare la drepturile omului ratificate de statul român.

Art. 6. Scopul organizației.

1. Organizația urmărește exclusiv scopuri politice.

2. Organizaţia va promova obiectivele politice mai sus menţionate prin activităţi de tipul:

a. elaborarea unor documente de politici;

b. redactarea de comunicate şi luări publice de poziţie;

c. organizarea de evenimente publice – dezbateri, conferinţe, activităţi cultural-artistice, sesiuni de instruire;

d. organizarea de evenimente de informare adresate atât membrilor, cât şi publicului;

e. campanii de promovare a ideilor şi propunerilor, inclusiv în mediul online;

f. participare la evenimente naţionale şi internaţionale;

g. colaborări cu diferite organizaţii şi grupuri cu profil şi valori similare;

h. acordarea de premii şi distincţii cu valoare simbolică personalităţilor care contribuie la promovarea valorilor organizaţiei;

l. derularea de campanii electorale, în condițiile legii.

Art. 7. Membri.

1. Poate fi membru al organizației orice persoană căreia legea îi permite să fie membru de partid și care îndeplinește următoarele condiții:

a. a împlinit vârsta de 18 ani;

b. aderă la valorile şi programul partidului;

c. se angajează să respecte Statutul şi deciziile luate în conformitate cu acesta;

d. persoanele care nu au împlinit 18 ani pot deveni membri simpatizanți.

2. Nu pot fi membri ai organizaţiei:

a. persoanele care promovează orice formă de discriminare, un discurs instigator la ură, care prin declarații sau acțiune aduc atingere demnităţii umane şi libertăţilor fundamentale şi care nu respectă prevederile tratatelor, cartelor, pactelor privind drepturile omului;

b. persoanele care au avut decizii nefavorabile din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;

c. persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii definitive şi irevocabile ale instanțelor judecătorești;

d. persoanele care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupţie, infracţiuni economice, de serviciu sau orice fapte penale care ar aduce atingere reputaţiei organizaţiei. Acestora nu le sunt acceptate nici donaţiile sau împrumuturile;

e. persoane care au colaborat sau care au făcut parte din instituţiile represive ale regimului comunist;

f. persoane care au fost implicate în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nici în cazuri de conflict de interese;

g. ofițeri, foști ofițeri, lucrători, colaboratori ai serviciilor secrete românești sau străine, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de informații.

3. Organizația îşi propune să atragă şi să încurajeze participarea persoanelor din categorii sociale vulnerabile şi dezavantajate.

4. Membri de onoare.

a. Membri de onoare pot fi personalităţi din ţară sau străinătate care s-au remarcat prin sprijinirea valorilor sau activităţii partidului.

5. Membri individuali.

a. Membri individuali sunt cei care activează în cadrul organizației, dar sunt rezidenţi în localităţi unde nu sunt formate organizaţii teritoriale. Aceştia pot activa în alte structuri ale organizaţiei până la formarea organizaţiei teritoriale.

Art. 8. Înscrierea în partid.

1. Calitatea de membru se obține în baza unei cereri de înscriere depuse la Secretarul unei organizații teritoriale, la Secretariatul general al partidului sau prin intermediul website-ul oficial al partidului.

2. Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum de 30 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

3. Cererea este aprobată sau respinsă de către Secretarul organizaţiei teritoriale sau de către Secretarul General al organizaţiei. Dacă decizia este de respingere, aceasta trebuie avizată consensual de către purtătorii de cuvânt.

4. Persoanelor care depun cereri de adeziune li se pot solicita informaţii cu privire la trecutul lor, activitatea lor în organizaţii civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii şi eventualele incompatibilităţi precizate la art. 7 alin. (2).

5. Dacă decizia este de respingere a cererii, împotriva acesteia solicitantul poate formula contestaţie asupra căreia va delibera Comisia de Etică, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotărârea Comisiei de Etică este definitivă.

Art. 9. Încetarea calităţii de membru. 

Calitatea de membru încetează prin deces, demisie, excludere, înscriere într-un alt partid politic sau prin pierderea drepturilor civile, printr-o sentință definitivă și irevocabilă.

Art. 10. Suspendarea calităţii de membru.

1. Calitatea de membru se suspendă pentru o perioadă maximă de un an care poate fi reînnoită:

a. la cerere;

b. disciplinar, ca urmare a unei sancţiuni;

c. lipsa activității și implicării în activitățile organizației.

2. Membri suspendați nu au drept de vot și nu pot candida din partea partidului.

Art. 11. Excluderea.

1. Excluderea se poate produce ca urmare:

a. a inactivităţii nemotivate şi prelungite;

b. a încălcării principiilor indicate la art. 7 alin. (2) lit. b-e;

c. a săvârşirii unor fapte care aduc grave prejudicii morale ori materiale partidului;

d. a încălcării prevederilor statutului;

2. Excluderea se hotărăşte de către Consiliul organizaţiei din care face parte membrul de partid sau de către Consiliul Naţional. Măsura excluderii se comunică celui în cauză; ea poate fi atacată conform dispoziţiilor prezentului statut.

3. Excluderea poate fi propusă și de către Comisia de Etică, în urma sesizării şi auto-sesizării acesteia. 

4. Solicitantul poate formula o contestaţie împotriva unei decizii de excludere asupra căreia va delibera Comisia de Etică, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotărarea Comisiei de Etică este definitivă.

Art. 12. Simpatizanţii partidului.

Simpatizantii sunt cetăţeni care susţin valorile, principiile şi politicile partidului. Simpatizanţii pot participa la activităţile acestuia, dar nu pot avea drept de vot.

Art. 13. Drepturile membrilor.

Membrii au următoarele drepturi:

a. să participe la activităţile interne ale organizaţiei;

b. să aibă iniţiativă politică şi aceasta să fie discutată în cadru organizat;

c. să îşi aleagă în mod liber apartenenţa la structurile funcţionale ale organizaţiei;

d. să își expună liber opiniile politice, în interiorul şi în afara organizaţiei, fără a leza în niciun fel demnitatea umană şi fără a discrimina;

e. să propună activităţi şi proiecte;

f. de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere;

g. sa fie nominalizat pentru a candida din partea partidului la alegerile locale, generale, europarlamentare si prezidențiale, conform regulamentelor interne;

h. de a demisiona în orice moment, cu efect imediat.

Art. 14. Obligaţiile membrilor.

Membrii au urmatoarele obligaţii:

a. să contribuie la îmbunătățirea modului de funcționare a democrației la toate nivelurile sociale și politice și să promoveze respectarea drepturilor omului;

b. să aibă o atitudine constructivă şi deschisă în raport cu colegii şi cu cetăţenii;

c. să cunoască şi să promoveze valorile organizaţiei;

d. să respecte Statutul şi regulamentele interne;

e. să activeze cu bună-credinţă într-una dintre organizaţiile sau structurile organizaţiei;

f. să respecte hotărârile luate în cadrul organizaţiei;

g. să achite cotizaţia;

h. pentru următoarele categorii, plata cotizației este opțională: studenți și elevi, pensionari, șomeri, persoane cu venituri mici, persoane cu dizabilități și la cerere pentru cei care nu intră în aceste categorii.

Art. 15. Abateri.

Membrii răspund dacă:

a. au un comportament public care lezează demnitatea umană, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti;

b. dacă nu îşi îndeplinesc responsabilităţile asumate în cadrul organizaţiei sau ca reprezentant al acesteia în administraţia locală sau centrală;

c. nu respectă obligaţiile prevăzute în Statut;

d. sunt condamnaţi penal prin hotărare judecatorească definitivă pentru infracțiuni de corupţie, infracţiuni economice, de serviciu, comise deliberat cu violenţă sau orice fapte penale care ar aduce atingere reputaţiei partidului;

e. sunt condamnaţi penal pentru fapte comise în timpul mandatului deţinut în administraţia locală sau centrală;

f. nu reprezintă onest pozițiile organizației în administrația centrală și locală.

Art. 16. Sancţiuni.

1. Sancţiunile ce pot fi aplicate sunt:

a. avertisment scris;

b. suspendare din funcţie;

c. destituire din funcţie;

d. retragerea sprijinului politic pentru funcţia deţinută în administraţia publică locală sau centrală;

e suspendarea calităţii de membru pe o perioada determinată;

f. excludere.

2. Persoana din partid asupra căreia se iniţiază o procedură de aplicare a unei sancţiuni trebuie notificată în scris de motivele care au declanşat procedura şi are dreptul de a se apăra.

3. În cazul unei sancțiuni, împotriva acesteia solicitantul poate formula contestație asupra căreia va delibera Comisia de Etică, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotărarea Comisiei de Etică este definitivă.

Art. 17. Aplicarea sancţiunilor.

1. Sancţiunile disciplinare se decid cu votul majorităţii simple a membrilor Consiliului organizaţiei teritoriale, Consiliului Naţional sau de către Comisia Centrală de Etică.

2. Apelul împotriva deciziei de sancţionare se adresează Comisiei de Etică. Hotărârea Comisiei de Etică este definitivă.

Art. 18. Organizarea partidului.

1. Partidul este organizat pe criterii teritoriale și funcționale.

2. La nivel funcțional, partidul se organizează în comisii, grupuri de lucru, rețele, grupuri, departamente și structuri cu activitate proprie, prin intermediul cărora își realizează obiectivele.

3. Organizațiile teritoriale ale partidului sunt:

a. organizațiile locale – la nivel de municipiu, oraș sau comună;

b. organizațiile județene – la nivel de județ;

c. organizațiile Sectoarelor și Municipiului București;

d. organizațiile din diaspora.

4. Organizația teritorială este unică la nivelul unității administrativ-teritoriale în care a fost înființată.

5. Organizațiile teritoriale se pot înființa prin voința membrilor care activează într-o anumită unitate administrativ-teritorială. Înființarea este supusă aprobării de către Consiliul Executiv.

6. Organizațiile teritoriale se înființează cu un minim de 3 membri.

7. Organizațiile județene sunt formate din toate organizațiile aflate în respectivul județ.

8. Organizațiile Sectoarelor și Municipiului București se înființează cu minim 10 membri.

9. Organizațiile diasporei se înființează cu minim 3 membri.

10. Organizațiile teritoriale nu au personalitate juridică, dar pot avea conturi bancare, răspunzând de gestionarea acestora.

11. În raporturile cu terţii, organizaţiile teritoriale sunt reprezentate de purtătorii de cuvânt sau de persoane din conducere, desemnate de aceştia.

12. Reprezentarea organizațiilor teritoriale în forurile de conducere are loc în conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale regulamentelor aprobate.

Art. 19. Structurile funcţionale.

1. În cadrul partidului se pot constitui structuri cu funcţii specifice pentru reprezentarea anumitor grupuri sociale şi profesionale, pentru organizarea activităţilor specifice prevăzute în statut, pentru activităţi de dezbatere şi realizare de politici şi pentru alte activităţi considerate necesare.

2. Acestea funcţionează pe baza principiilor autonomiei şi participării libere şi constructive la activitatea organizaţiei.

3. Înfiinţarea structurilor este decisă de Forumurile teritoriale şi, respectiv, Forumului Naţional şi funcţionează în baza unui Regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de către Consiliul organizaţiei teritoriale şi Consiliul Naţional, în funcţie de nivelul la care au fost constituite.

4. Structurile funcţionale sunt reprezentate în organismele de conducere de nivel teritorial şi central, conform regulamentelor de organizare şi funcţionare.

5. Structurile funcţionale trebuie să prezinte un raport anual de activitate care va fi trimis spre dezbatere Consiliul Naţional şi Forumului Naţional, în anii în care acesta se organizează.

Art. 20. Organizaţii partenere.

Partidul poate colabora cu organizaţii şi grupuri pentru promovarea valorilor partidului şi a viziunii acestuia. Colaborarea se poate organiza la nivel teritorial, naţional şi internaţional. Deciziile de colaborare se iau de către conducerea organizaţiilor teritoriale şi centrale, în funcţie de nivelul colaborării. Colaborările se pot realiza şi de către structurile funcţionale, iar acestea sunt aprobate de conducerea centrală.

Art. 21 Prevederi generale.

1. Responsabilităţile decizionale şi de deliberare sunt acordate Forumurilor, organizate pe fiecare nivel.

2. Responsabilităţile executive sunt acordate Consiliilor, votate de către Forumuri, organizate pe fiecare nivel.

3. Partidul acordă o atenție deosebită reprezentării echilibrate de gen. În scopul promovării acesteia, partidul va folosi alternanța de gen sau liste formate majoritar din femei pentru desemnarea candidaților și candidatelor la alegerile parlamentare și europarlamentare.

Art. 22. 

1. Structura de conducere a organizaţiilor teritoriale: comune, oraşe, municipii, judeţe, sectoare și Municipiul București, organizaţii ale diasporei, este Forumul.

2. Forumul teritorial se întrunește în şedinţă ordinară o dată pe an și are următoarele atribuţii:

a. dezbate strategia de dezvoltare a organizaţiei;

b. stabileşte direcţiile de comunicare teritorială şi programul politic teritorial;

c. decide, cu avizul Consiliului Naţional, colaborările şi alianţele politice la nivel local-judeţean;

d. alege purtătorii de cuvânt, secretarii şi ceilalţi membri ai conducerii organizaţiei;

e. coordonează activitatea reprezentanţilor partidului în administraţia locală;

f. aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli propus de Consiliul organizaţiei teritoriale;

g. aprobă raportul de activitate al Consiliului organizaţiei judeţene şi raportul financiar anual al Consiliului organizaţiei judeţene şi descărcarea de gestiune;

h. alege Comisiile teritoriale: Comisia de arbitraj, Comisia de cenzori, Comisia de Etică;

i. desemnează prin vot candidaţii la alegerile locale, conform regulamentelor interne;

j. propune candidați pentru alegerile locale si parlamentare şi pentru alte funcţii în administrația publică locală şi centrală;

k. în cazul Forumurilor din diasporă şi în cazuri excepţionale, acestea pot fi organizate folosind platforme electronice;

3. La Forumul teritorial întrunit în şedinţă ordinară participă toţi membrii organizaţiei sau, dacă numărul lor este mare, delegaţi conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul organizaţiei, care va lua în calcul și genul acestora;

4. Forumul teritorial poate fi convocat în ședință extraordinară la propunerea consensuală a purtătorilor de cuvânt și a secretarului, a două treimi din membrii Consiliului executiv teritorial sau prin hotărâre a Consiliului Național pentru a dezbate direcţia şi politicile partidului, subiecte de interes politic general naţional, subiecte de interes teritorial şi ori de câte ori este solicitată organizarea lui de câte conducerea centrală. Forumul teritorial este deschis membrilor, membrilor simpatizanţi şi non-membrilor. Forumul teritorial poate adopta rezoluţii şi decizii.

5. Membrii pot propune Forumului teritorial adoptarea de poziţii şi rezoluţii, proiecte, activităţi şi programe. Propunerile care sunt susţinute de minim 20% din membri înscrişi sunt dezbătute cu prioritate.

6. Prin propunerea luată cu o majoritate de două treimi de către Consiliu sau la propunerea a minim 20% din membri se pot organiza referendumuri la nivelul organizațiilor teritoriale deschise tuturor membrilor.

Art. 221

1. Consiliul organizațiilor teritoriale de la nivel județelor, Municipiului București, organizațiilor continentale ale diasporei este format din:

a. Purtătorii de cuvânt și secretarii structurilor organizațiilor teritoriale ce le compun;

b. Membri Consiliului executiv al județului, Municipiului București, diasporei continentale, după caz;

c. Reprezentanții structurilor funcționale constituite la nivelul județului, municipiului București, diasporei continentale, după caz.

2. Consiliul organizației teritoriale se întrunește în ședință ordinară o dată pe an. Se poate întruni în ședință extraordinară la cererea consensuală a Purtătorului de cuvânt, Secretarului și majorității simple a Consiliului executiv al județului, Municipiului București, diasporei continentale, după caz.

3. Consiliul organizației teritoriale se întrunește statutar în prezența a două treimi din membrii care îl compun și ia decizii cu majoritate de 50%+1. Participarea membrilor poate fi virtuală, cu ajutorul tehnologiei ICT.

4. Consiliul organizației teritoriale are următoarele responsabilități:

a. dezbate și aprobă documente programatice, declarații politice și rezoluții și strategii de dezvoltare și comunicare la nivelul corespunzător, compatibile cu cele la nivel central;

b. propune printr-un vot cu o majoritate de două treimi candidații organizației teritoriale la alegerile locale și parlamentare;

c. aprobă regulamente;

d. poate exclude, suspenda sau demite orice membru din funcția de conducere deținută în partid pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform funcției, după decizia definitivă a Comisiei Centrale de Etică;

e. nominalizează, monitorizează și evaluează reprezentanții organizației în administrația locală;

f. ia decizii privind buna funcționare a organizației;

g. prin propunerea luată cu o majoritate de două treimi de către Consiliu sau la propunerea a minim 20% din membri se pot organiza referendumuri la nivelul organizației aferente.

Art. 23. Conducerea executivă a organizaţiei teritoriale este asigurată de un Consiliu.

1. Consiliul se întruneşte o dată pe lună sau de câte ori este necesar şi are următoarele atribuţii:

a. gestionează activităţile curente ale organizaţiei;

b. organizează comunicarea la nivel teritorial;

c. primeşte cererile de înscriere în partid şi ţine evidenţa membrilor şi simpatizanţilor;

d. gestionează activitatea financiară;

e. gestionează campaniile electorale;

f. desemnează delegaţii pentru Forumul Naţional conform normei de reprezentare stabilite la nivel central;

g. convoacă forumurile teritoriale și consiliile județene, ale Municipiului București și ale diasporei la nivel continental, după caz.

2. Consiliul organizaţiilor teritoriale se compune din minimum 5 membri şi are următoarea componenţă: Purtători de cuvânt, Secretar şi membri aleși cu respectarea principiului egalității de gen, minim 2 la nivelul comunelor, municipiilor și minim 4 la nivelul organizațiilor Municipiului București, Sectoarelor și diasporei continentale.

Art. 24. 

1. Purtătorii de cuvânt ai organizaţiei teritoriale sunt aleşi de Forumul teritorial sau desemnați ca interimari până la întrunirea Forumului teritorial, de către Consiliul Naţional.

2. Purtătorii de cuvânt sunt în număr de doi. Purtătorii de cuvânt pot fi ambii bărbaţi dacă Secretarul general al organizaţiei teritoriale este femeie. Dacă Secretarul General este bărbat, unul dintre purtătorii de cuvânt trebuie să fie femeie.

3. Mandatul purtătorilor de cuvânt ai unei organizaţii teritoriale este de 4 ani.

4. La doi ani de mandat purtătorii de cuvânt trebuie să prezinte un raport de activitate Forumului teritorial. Respingerea raportului atrage demiterea acestora şi organizarea de alegeri pentru poziţia sau poziţiile libere.

5. Purtătorii de cuvânt au urmatoarele atribuţii:

a. comunică public, inclusiv prin intermediul presei în legătură cu acţiunile şi activităţile teritoriale şi centrale ale partidului;

b. comunică permanent cu alte structuri de conducere de nivel teritorial şi central, cu membrii şi cu toţi cei interesaţi de activitatea partidului;

c. reprezintă organizaţia în relaţiile cu autorităţile, presa şi cetăţenii;

d. asigură împreună cu Secretarul General şi alte persoane din conducere şi organizaţie continuitatea şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor;

e. de reprezentare – semnează documentele în legislația electorală la prezentarea candidaturilor pentru alegerile locale;

f. Unui Purtător de cuvânt i se poate retrage sprijinul politic şi poate fi destituit în şedinţa Consiliului Naţional la propunerea consensuală a Purtătorilor de cuvânt naţionali şi a Secretarului General. Pentru aceleaşi motive, Forumul teritorial poate decide încheierea mandatului înainte de termen cu votul a două treimi din membri organizaţiei prezenţi, iar decizia se validează prin consensul Purtătorilor de cuvânt naţionali şi ai Secretarului General. În cazul destituirii unui Purtător de cuvânt de organizaţia teritorială, va fi numit de către Consiliul Naţional un purtător de cuvânt interimar şi se va indica termenul până la care se vor organiza alegeri.

Art. 25.

1. Secretarul organizaţiei teritoriale este ales de Forumul teritorial sau desemnat ca interimar, până la întrunirea Forumului teritorial, de către Consiliul Naţional.

2. Mandatul Secretarului organizaţiei teritoriale este de 4 ani.

3. La doi ani de mandat Secretarul organizației teritoriale trebuie să prezinte un raport de activitate Forumului teritorial. Respingerea raportului atrage demiterea acestuia şi organizarea de alegeri pentru poziţia rămasă liberă.

4. Secretarul are următoarele atribuţii:

a. coordonează gestionarea activităţilor administrative;

b. se asigură că întalnirile şi activităţile structurilor teritoriale se desfăşoară la timp şi conform prevederilor statutare;

c. poate fi destituit în şedinţa Forumului teritorial la propunere consensuală a Purtătorilor de cuvânt şi Secretarului General. În cazul destituirii Secretarului organizației teritoriale va fi numit de către Forumul teritorial un secretar interimar şi se va indica termenul până la care se vor organiza alegeri.

Art. 26. Conditiile de valabilitate ale întrunirilor şi adoptarea deciziilor.

1. Pentru Forumurile teritoriale: 

a. Dacă participă cel puţin 30% din membri înscrişi, deciziile se iau prin majoritate de două treimi; b. Dacă participă cel puţin 50% din membri înscrişi, deciziile se iau prin majoritate simplă.

2. Desemnarea candidaţilor la alegerile locale, validarea alianţelor politice locale, alegerea şi destituirea purtătorului de cuvânt şi a secretarului general se face în întruniri la care participă cel puţin 50% din membri înscrişi iar deciziile se iau cu majoritate de două treimi.

3. votul pentru alegerea conducerii centrale şi teritoriale, precum şi a delegaţilor la Forumul Naţional este secret.

4. În dezbaterile Forumurilor teritoriale şi Consiliilor se va stimula o abordare consensuală a luării deciziilor, ţintindu-se obţinerea cvasi-unanimităţii.

5. Dacă statutul nu precizează un alt tip de vot decât majoritatea simplă – două treimi, patru cincimi sau prin unanimitate, modalitatea de vot este prin majoritate simplă.

6. Se acceptă votul electronic prin e-mail sau prin alte mijloace tehnice electronice.

7. Membrii structurilor de conducere îşi pot delega dreptul de vot altui membru dar nu mai mult de trei ori consecutiv. Un membru are dreptul de a folosi delegarea unei singure persoane.

Art. 27. Structura de conducere la nivel central are trei componente:

 

A) Forumul Naţional

B) Consiliul Naţional

C) Consiliul Executiv

 

 

A) Forumul Naţional.

 

1. Forumul Naţional este structura principală de conducere a partidului şi se convoacă cel puţin o dată pe an.

2. Forumul Naţional extraordinar se convoacă ori de câte ori este nevoie, la propunerea  Purtătorilor de cuvânt naţionali și a Secretarului General sau a două treimi din membrii Consiliului Executiv.

3. Forumul Naţional ordinar este anunţat cu minim 30 de zile înainte de data desfăşurării, iar cel extraordinar cu minim 14 zile înainte.

4. Norma de reprezentare, propunerea de ordine de zi, locul de desfăşurare sunt stabilite de către Consiliul Executiv.

5. Forumul Naţional are următoarele responsabilităţi:

a. dezbate şi aprobă documentele programatice ale organizaţiei;

b. aprobă şi modifică programul şi statutul organizaţiei şi alte documente şi regulamente interne;

c. nominalizează printr-un vot cu majoritate de două treimi candidaţii la alegerile parlamentare, europarlamentare şi prezidențiale;

d. decide printr-o majoritate de două treimi schimbarea numelui şi semnului electoral al partidului, comasarea, prin absorbţie sau fuziune, formarea alianţelor electorale şi politice de la nivel central;

e. Forumul Naţional poate organiza consultări cu toţi membri, prin mijloace electronice sau de alt tip, în privinţa subiectelor de pe ordinea de zi;

f. alege prin vot secret purtătorii de cuvânt şi secretarul general și membrii Consiliului Executiv;

g. alege prin vot secret componenţa Comisiei Centrale de Etică, Comisiei centrale de arbitraj, Comisiei centrale de Cenzori;

h. aprobă înființarea sau desființarea structurilor funcționale, la propunerea Consiliului Executiv.

6. Forumul Naţional este statutar constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul delegaţilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia situaţiilor în care statutul prevede altfel.

B) Consiliul Naţional.

 

1. Se întruneşte cel puţin o dată pe an sau în şedinţă extraordinară la cerereaa Purtătorilor de cuvânt şi a Secretarului General sau două treimi din membrii Consiliului Executiv sau 50%+1 din membrii Consiliului Național. Consiliul Național se întruneşte statutar dacă participă o majoritate de două treimi a membrilor care îl compun. Participarea membrilor poate fi virtuală, cu ajutorul tehnologiei ICT.

2. Componenţa Consiliului Naţional este următoarea:

a. purtătorii de cuvânt ai organizaţiilor judeţene, diasporei, Sectoarelor și Municipiului București;

b. secretarii organizaţiilor judeţene, diasporei, Sectoarelor și Municipiului București;

c. reprezentanţii structurilor funcționale– comisii, grupuri de lucru, reţele, departamente constituite la nivel central.

d. purtătorii de cuvânt naţionali, secretarul general, secretarii executivi și membri aleși ai Consiliului Executiv.

3. Consiliul Naţional poate organiza consultări cu toţi membri, prin mijloace electronice sau de alt tip, în privinţa subiectelor de pe ordinea de zi.

4. Consiliul Naţional ordinar este anunţat cu minim 15 de zile înainte de data desfăşurării iar cel extraordinar cu minim 10 zile înainte.

5. Consiliul Naţional are urmatoarele responsabilităţi:

a. dezbate şi adoptă documente programatice, declaraţii politice şi rezoluţii;

b. poate modifica Statutul prin votul majorităţii de două treimi;

c. propune printr-un vot cu majoritate de două treimi candidaţii organizaţiei la alegerile parlamentare, europarlamentare şi prezidențiale;

d. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al partidului, regulamentele de funcţionare ale Comisiei centrale de arbitraj, Comisiei de cenzori și Comisiei Centrale de Etică, regulamentele de funcţionare ale structurilor funcţionale (comisii, grupuri de lucru, reţele, departamente);

e. poate exclude, suspenda sau demite orice membru din funcția de conducere deținută în partid, pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform funcției, după decizia definitivă a Comisiei Centrale de Etică;

f. nominalizează, monitorizează şi evaluează reprezentanţii organizaţiei în administraţia centrală.

g. ia decizii privind buna funcţionare a organizaţiei.

h. Prin propunerea luată cu o majoritate de două treimi de către Consiliu sau la propunerea a minim 20% din membri se pot organiza referendum-uri centrale deschise tuturor membrilor. 

C) Consiliul Executiv.

 

1. Se întruneşte de cel puţin două ori pe an sau în şedinţă extraordinară la cererea Purtătorilor de cuvânt şi a Secretarului General sau a majorității de 50%+1 a membrilor Consiliului Executiv şi se întruneşte statutar dacă participă o majoritate de două treimi a membrilor care îl compun. Participarea membrilor poate fi virtuală, cu ajutorul tehnologiei ICT.

2. Componenţa Consiliului Executiv este următoarea:

a. Purtătorii de cuvânt naţionali, Secretarul General;

b. membri aleşi de către Forumul Naţional.

3. Consiliul executiv este format din minim 10 persoane, alese pentru un mandat de 4 ani.

4. Consiliul Executiv are următoarele responsabilităţi:

a. pune în aplicare deciziile Forumului şi Consiliului Naţional;

b. coordonează activităţile interne şi internaţionale între întrunirile Consiliului Naţional;

c. propune Consiliului Naţional reprezentanţii organizaţiei în administraţia centrală;

d. îndeplineşte orice alte atributii ce derivă din prezentul Statut;

e. organizează colaborarea cu celelalte formaţiuni politice, sindicate, organizaţii ale societăţii civile, cu instituţiile sau autorităţile publice;

f. propune Consiliului Naţional suspendarea sau destituirea purtătorilor de cuvânt sau a altor cadre de conducere ale organizaţiilor judeţene/teritoriale;

g. propune Forumului Național înfiinţarea sau desfiinţarea structurilor funcţionale ale organizaţiei;

h. organizează și coordonează activitatea aparatului central al partidului;

i. elaboreaza bugetul anual de venituri si cheltuieli al partidului;

j. aprobă donaţiile persoanelor fizice şi juridice mai mari de 2000 RON;

k. Poate desemna observatori pentru forumurile teritoriale.

Secţiunea II

Art. 28

 

A) Purtătorii de cuvânt.

B) Secretarul General.

C) Secretarii executivi.

D) Limitări ale numărului de mandate.

 

A) Purtătorii de cuvânt.

 

1. Purtătorii de cuvânt sunt în număr de doi, bărbat şi femeie.

2. Mandatul purtătorilor de cuvânt este de 4 ani, cu posibilitatea de realegere pentru o singură dată.

3. La doi ani de mandat Purtătorii de cuvânt trebuie să prezinte un raport de activitate Forumului Naţional. Respingerea raportului atrage demiterea acestora şi organizarea de alegeri pentru poziţia sau poziţiile libere.

4. Purtătorii de cuvânt au următoarele responsabilităţi:

a. de reprezentare – în fata opiniei publice şi mass-media;

b. de reprezentare – în raporturile juridice cu institutiile statului sau cu terţii;

c. de reprezentare – în relatiile cu oficialii şi instituţiile din ţară şi din străinătate;

d. de reprezentare – semnează documentele în legislatia electorală la prezentarea candidaturilor pentru alegerile parlamentare, europarlamentare şi prezidențiale;

e. prezidează împreună întrunirile Consiliului Executiv şi ale Consiliului Naţional şi sunt responsabili pentru agenda Forumului Naţional.

5. Purtătorii de cuvânt răspund pentru activitatea lor politică şi administrativă în faţa Forumului Naţional.

6. În lipsa unui Purtător de cuvânt, atribuţiile sunt exercitate de al doilea Purtător de cuvânt.

7. Purtătorii de cuvânt, prin acord, pot angaja organizaţia în relaţiile cu terţii, cu mandatul Consiliului Executiv.

8. Pot propune înfiinţarea sau desființarea unor structuri funcţionale ale organizaţiei.

B) Secretarul General.

 

1. Mandatul Secretarului General este de 3 ani, cu posibilitatea de realegere pentru o singură dată.

2. Coordonează activitatea secretarilor organizaţiilor teritoriale.

3. Comunică permanent cu reprezentanţii structurilor funcţionale şi se coordonează cu aceştia.

4. Pregăteşte din punct de vedere administrativ şi logistic întrunirile Consiliului Executiv, Naţional şi respectiv Forumului Naţional.

5. Reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte partide, ONG-uri din ţară şi străinătate, în colaborare cu Purtătorii de cuvânt.

6. Gestionează bazele de date cu membri şi infrastructura informatică – website-ul.

7. Coordonează activitatea financiar-contabilă a partidului si redactează un raport anual asupra acesteia.

8. Gestionează alte activităţi decise de Consiuliul Naţional şi Consiliul Executiv.

9. Coordonează activitatea secretarilor executivi, care sunt nominalizaţi de către Consiliul Naţional la propunerea Secretarului General. Secretarii executivi pot fi reprezentanţi ai structurilor funcţionale ale organizaţiei.

10. Poziţia de Secretar General este incompatibilă cu poziţii de reprezentare în administraţia centrală, inclusiv la nivel de demnitar, care îi afectează disponibilitatea de a-şi îndeplini responsabilităţile.

C) Secretarii executivi.

 

1. colaborează direct cu Secretarul General;

2. pot gestiona activităţi şi proiecte în cadrul organizaţiei;

3. sunt susţinuţi în activităţile lor de toţi membrii;

4. mandatul lor este de 3 ani, reînnoibil o singură dată;

5. unul dintre secretarii executivi îndeplinește atribuția de trezorier al partidului.

 

D) Limitări ale numărului de mandate.

O persoană poate avea doar două mandate consecutive pe aceeaşi poziţie şi patru cu totul în conducerea centrală, la nivel de Consiliu Executiv.

Art. 29 Comisia de Arbitraj.

 1. Comisia de Arbitraj este structurată în: Comisia Centrală de Arbitraj și comisiile de arbitraj înființate la nivel teritorial, ale organizațiilor județene, Sectoarelor și Municipiul București.

2. Mandatul membrilor Comisiilor de Arbitraj este de 2 ani.

3. Membrii sunt aleşi de Forumurile teritoriale, pentru nivelul teritorial, şi de Forumul Naţional pentru nivelul central.

4. Comisia Centrală de Arbitraj este formată dintr-un secretar şi 4 membri şi are următoarele responsabilităţi:

a. arbitrează diferendele între membrii organizației;

b. solutionează contestaţiile împotriva neregulilor în desfăşurarea întrunirilor.

5. Comisia judeţeană de arbitraj este formată dintr-un secretar şi 2 membri și are următoarele responsabilităţi:

a. arbitrează diferendele între membrii organizației;

b. soluționează contestaţiile împotriva neregulilor în desfăşurarea întrunirilor de la nivel teritorial.

Art. 30. Comisia de Cenzori.

1. Comisia Centrală de Cenzori este formată dintr-un secretar şi 2 membri şi are următoarele responsabiltăţi:

a. verifică activitatea și documentele financiar-contabilă a partidului la nivel central;

b. coordonează activitatea comisiilor judeţene de cenzori;

c. exercită atribuţii prevăzute de lege pentru comisiile de cenzori.

2. Comisiile teritoriale de cenzori sunt formate dintr-un secretar şi 2 membri şi are ca responsabilitate verificarea documentelor financiar-contabile.

Art. 31 Comisa de Etică.

1. Comisia de Etică este structurată în: Comisia Centrală de Etică şi Comisiile de Etică teritoriale.

2. Comisia Centrala de Etică este formată dintr-un preşedinte şi 4 membri, aleşi pentru un mandat de 2 ani.

3. Componenţa Comisiei Centrale de Etică este aprobată de către Consiliul Naţional.

4. Din Comisia de etică pot face parte membri simpatizanţi sau non-membri, dar nu mai mult de 2.

5. Comisia Centrală de Etică va coordona şi îndruma Comisiile de Etică teritoriale.

6. Membrii Comisiilor de etică nu pot avea funcţii de conducere în cadrul partidului.

7. Comisia de Etică îşi va elabora propriul regulament de funcţionare care va fi aprobat de către Consiliul Naţional cu majoritate calificată.

8. Comisia de Etică are dreptul de a solicita informaţii privind cazurile luate în discuţie.

9. Comisia centrală de etică are urmatoarele atribuții:

a. deliberează asupra chestiunilor legate de comportamentul membrilor.

b. apără drepturile membrilor.

c. poate propune schimbări ale statutului şi ale regulamentelor de organizare şi funcţionare.

d. propune sancţiuni sau decizii Consiliului Naţional şi celui Executiv.

e. poate verifica donaţiile de la persoane fizice şi juridice în urma sesizărilor sau auto-sesizărilor. În cazul în care donatorii au activităţi sau poziţii publice incompatibile cu valorile organizaţiei, Comisia poate decide refuzul donaţiei.

f. deliberează asupra candidaturilor la toate tipurile de alegeri, în urma sesizărilor sau auto-sesizărilor. Daca avizul este negativ, candidatura rămâne valabilă dacă Consiliul Naţional votează cu două treimi din cei prezenţi.

g. Comisia de Etică propune un regulament de funcţionare care trebuie aprobat de Consiliul Naţional cu majoritate de două treimi.

Art. 32.Patrimoniul.

1. Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile necesare realizării activităţii sale specifice.

2. Veniturile partidului provin din: cotizații, donaţii, subvenții de la bugetul de stat, venituri provenite din activități proprii, precum și din orice alte surse, cu respectarea legislației în vigoare. Aceste venituri se constituie şi sunt folosite conform legislaţiei în vigoare.

3. Activitatea financiar-contabilă este supusă controlului comisiilor de cenzori.

4. Veniturile partidului pot fi folosite în următoarele scopuri:

a. întreţinerea şi dotarea sediilor;

b. plata personalului; 

c. deplasări;

d. promovare;

e. evenimente;

f. publicaţii;

g. investiţii în bunuri mobile şi imobile;

h. constituirea de depozite bancare în vederea alegerilor, sub supravegherea Comisiilor de Cenzori şi a altor structuri de conducere şi control;

i. alte activități necesare îndeplinirii obiectivelor partidului.

Art. 33. Cotizaţia.

1. Cuantumul cotizaţiei va fi stabilit în fiecare an prin decizia Consiliului Executiv.

2. Donaţiile primite de la persoane fizice şi juridice nu vor depăşi plafoanele prevăzute de lege iar la primirea donaţiilor se va verifica şi înregistra identitatea donatorului. Fiecare organizație judeteana este împuternicită să exercite toate drepturile și să efectueze toate activitățile permise de lege în unitatea administrativ-teritorială în care este constituită.

3. Donaţiile mai mari de 4000 RON vor fi verificate automat şi aprobate de Comisia de Etică.

 

Art. 34. Până la înfiinţarea şi înscrierea partidului în Registrul partidelor politice, partidul va funcţiona ca grup de iniţiativă. În termen de 6 luni de la înscrierea în registrul partidelor politice se va organiza un Forum Naţional.

Art. 35. Încetarea activităţii partidului.

Organizaţia îşi încetează activitatea în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legii partidelor politice.

Art. 36. Dispoziţii finale.

(1) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptării şi va putea fi modificat în condiţiile prevederilor lui şi cu respectarea dispoziţiilor legii partidelor politice.

(2) Statutul poate fi completat cu Regulamente de organizare şi functionare, aprobate de Consiliul Naţional.